Solarbee – použitie v ČOV

Všeobecný popis Princíp Použitie v jazerách Úprava pytnej vody Použitie v ČOV Typ a model

Najväčšie množstvo prístrojov Solarbee bolo inštalovaných práve v ČOV. Tieto systémy mávali problém s pachom, v prípade odtoku vysokými parametrami a vysokou cenou energie. V prípade usadzovacích jazier Solarbee je riešením na väčšinu problémov.

Fakultatívne jazerá

Fakultatívne jazerá fungujú podľa teórie perfektne, niekde aj v praxi. Ale kvôli rozmaru prírody, zvýšením množstva obyvateľstva či priemyselnej aktivity sa môže stať že dostanú väčšie množstvo vody, ako bolo plánované a potrebujú nejaký zákrok. Solarbee vyhovuje na optimalizáciu týchto jazier, menovite na riešenie týchto problémov:

*preťaženie

*pachový problém

*vysoké hodnoty BSK v odtoku

*vysoká koncentrácia dusičnanov v odtoku

*vysoká koncentrácia fosforu v odtoku

*vysoké množstvo sušiny v odtoku

*nízka hladina rozpusteného kyslíka vo vode

*nízke pH

*vysoká nadprodukcia organického bahna

Čiastočne miešané jazerá

Vedľa riešení hore uvedených problémov v prípade čiastočne miešaných jazier Solarbee dokáže usporiť také množstvo elektrickej energie, že prístroj už po 1-5 rokoch vráti 100% investície. Typycký problém týchto systémov je vysoká koncentrácia znečisťujúcich látok, ktorá spôsobuje nízku pH, vysoké množstvo usadenín, silné zabahnenie a vysokú koncentráciu živín v odtoku. Po niekoľkých rokoch tento systém môže mať problémy s vodným kvetom, ktorá ešte viac zhoršuje kvalitu odtoku (vysoké BSK ). S inštaláciou prístroja Solarbee tento problém sa dá riešiť.

Nádrže pre tekutý odpad a bahno, anaeróbne jazerá

Výhody aplikácie Solarbee v uvedených systémoch:

*v prípade 24 hodinového behu zabezpečuje vysokú koncentráciu kyslíka, kvôli tomu prípadné pachy ostávajú 60cm pod hladinou

*V prípade umiestnenia na stred jazera, Solarbee dokáže pretočiť celú vodnú plochu, bez toho aby rozvírila usadnuté riedke bahno. Takto vysoké BSK nerobí problémy vo vrchnej časti a pachová vrstva nebude prerušená.

*Kvôli princípu povrchového obnovenia sa zvýši aeróbny rozklad, čo potom zlepší hustotu bahna, a zmenší tvorbu bahna.

*Do atmosféry sa nedostane para  s baktériami, znečisťujúcimi látkami či pachmi.

*Vysoká rozmanitosť typov Solarbee už od kapacity 2 hektárov. Minimálne 25 rokov životnosť, nerezová konštrukcia, minimálna energetická spotreba a servisné náklady, podľa opcie SCADA doplnok.

Prípadové štúdie (po anglicky):

http://www.solarbee.com/references.tpl

Ukážkové video (po anglicky):

http://www.solarbee.com/AV/WW/

Ďalšie referencie zo sveta:

http://www.solarbee.com/picts.tpl