Obchodné podmienky

Obchodné podmienky:

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Malatechwater Slovakia s r.o., a odberateľmi (zákazníkmi). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

Článok 1 – Práva zákazníka internetového obchodu

Femax E-shop je virtuálny obchod, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu „kamenného“. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

Článok 2 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a záručných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

 • „malatechwater.com“je virtuálny obchod prevádzkovaný spoločnosťou Malatechwater Slovakia s.r.o., ktorá je v ďalšom texte uvedená ako „prevádzkovateľ“
 • „zákazník“ – je odberateľ, ktorý znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Malatechwater Slovakia s.r.o., prevádzkujúcou virtuálny obchod malatechwater.com vystavením objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu
 • „tovar“ – znamená všetky produkty predávané prostredníctvom virtuálneho obchodu

Článok 3 – Ochrana osobných údajov a bezpečnosť platby

Sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu femaxcowater.femaxco.eu. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím. V prípade elektronických platieb za tovar prebieha platba na strane Vašej banky, konkrétne www stránky jej elektronického bankovníctva a spojenie je zašifrované do zložitého kódu, ktorý je absolútne bezpečný na vykonanie peňažnej transakcie. Za bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov pri blatbe prostredníctvom elektronického bankovníctva ručí vaša banka.

Článok 4 – Objednávanie a dodávky tovaru

 • 1. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu Femax online shop.
 • 2. Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), email, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.
 • 3. Objednávku potvrdí prevádzkovateľ elektronickou poštou a oznámi zákazníkovi predpokladaný termín, kedy bude tovar k dispozícii. Informácie o dostupnosti tovaru sú uvedené pri každom tovare na stránkach malatechwater.com
 • 4. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom GLS, čiže prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.
 • 5. Tovar v prípade poslania „na dobierku“ je poistený v plnej hodnote.
 • 6. Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti Malatechwater Slovakia s.r.o.
 • 7. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňový doklad odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru na ktorý sa vzťahuje záruka odošle zákazník potvrdený dodací a záručný list na adresu Malatechwater Slovakia s.r.o. najneskôr do troch dní od prevzatia zásielky.
 • 8. Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom spoločnosťou Malatechwater Slovakia s.r.o.. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na pošte a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Za tovar je zodpovedná spoločnosť Malatechwater Slovakia s.r.o. po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru na pošte, alebo od kuriéra, či inej dopravnej spoločnosti a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka a neporušenia tovaru počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a Malatechwater Slovakias.r.o., nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť.

Článok 5 – Ceny

 • 1. Pri každom tovare je uvedená i jeho predajná cena. Predávajúci Malatechwater Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD.
 • 2. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.
 • 3. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

Článok 6 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v slovenských korunách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi EMS.
 • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo zástupcovi Malatechwater Slovakias.r.o.
 • PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby dostáva zákazník tovar až po uhradení faktúry, alebo zloženky.

Článok 7 – Práva a povinnosti prevádzkovateľa virtuálneho obchodu „malatechwater.com“ a jeho zákazníka

 • 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť Malatechwater Slovakia s r.o. nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 • 2. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu „malatechwater.com“ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky.
 • 3. Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

Článok 8 – Prepravné

Podmienky dodania sa dohodnú pri telefonickom objednávaní, cena poštovného je podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Článok 9 – Poštovné

Slovenská Republika: Poštovné u objednávok s výnimkou prepravných poplatkov kuriérskej služby je hradené zo strany prevádzkovateľa v plnej výške.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

 • 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • 2. Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi virtuálneho obchodu durch.sk vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 • 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.marca 2011.